IF4TM

Opis projekta

V projektu ERASMUS+ (http://www.if4tm.kg.ac.rs/) smo sodelovali kot pridruženi partner.

Projekt IF4TM (Institutional framework for development of the third mission of universities in Serbia) ima krovni cilj prispevati k vzpostavitvi institucionalnih okvir za tretje poslanstvo univerz v Srbiji, ki zajema tri razsežnosti: prenos tehnologije in inovacije, stalno izobraževanje in družbena angažiranost.

Šest specifičnih ciljev je:

 

  1. Opredeliti pravni in politični okvir, ki podpira razvoj tretjega poslanstva univerz v Srbiji
  2. Prilagoditi obstoječi in opredeliti nov pravni okvir na sedmih srbskih visokošolskih ustanovah v skladu z nacionalnim regulativne zahteve
  3. Razviti dimenzijo prenosa tehnologije in inovacij tretjega univerzitetnega poslanstva, preko INNO platforme za upravljanje inovacij na sedmih srbskih visokošolskih ustanovah, program dokazovanja koncepta dvig ravni TRL in vključevanje študentov v razvoj kreativnih idej
  4. Razviti razsežnost stalnega izobraževanja za krepitev zmogljivosti univerzitetnega osebja, raziskovalcev in študenti s področja podjetništva, inovacij in upravljanja intelektualne lastnine
  5. Razviti razsežnost družbene angažiranosti univerz, ki odklene in mobilizira univerzo sredstva in zmogljivosti za potrebe družbe in podjetij
  6. Ustanoviti pet centrov za ustvarjalnost kot prostore, ki omogočajo ustvarjalnost pri poučevanju in učenju, razvoj idej in dokazovanje koncepta z interdisciplinarnim komuniciranjem in ustvarjanjem delujoči prototipi.
 
Nekateri pomembni rezultati IF4TM z vplivom na modernizacijo in družbeno angažiranost UNI v Srbiji so: